Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi

Müteahhitlik Başvurusunda İstenen Belgeler

 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI HAKKINDA:

Müteahhit Belge Sorgulama:

Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığımızın

http://yambis.csb.gov.tr/

İnternet adresinden yetki belge numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kontrol edebileceklerdir. Kayıtları olsa dahi tüm müteahhitler grup tayin işlemlerini İl Müdürlüklerinde yaptırmalıdırlar.

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam inşaat alanı 500 m2  aşmayacak şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Başvuru Formu. (Eklerde mevcuttur.)

3-      Tapu Fotokopisi

4-      Tapunun hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5-      Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme Formu.

         (Eklerde mevcuttur.)

6-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru

         bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik

         Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 1 300 TL yatırılacaktır.] 

7-      Sahibi olduğunuz tapu belgenizle ilişkili 6306 sayılı Afet Riski (Kentsel Dönüşüm) Kanunu,

         7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu veya 5543 sayılı İskan Kanunundan

         faydalanabileceğinizi belirten  resmi belgenizin olması durumunda geçici müteahhitlik

         ücretinden muaf tutulmaktasınız.

 

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Eklerde mevcuttur.)

2-      Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi (Eklerde mevcuttur.)

3-      Sicil durum beyannamesi (Eklerde mevcuttur.)

4-      Kep adresi(Yetkili yerlerden alınacak)

5-      Başvuru Dilekçesi(Yeni kayıt talebi) (Eklerde mevcuttur.)

6-      Noter tasdikli imza sirküleri

7-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı 2022 yılı içinde alınmış  olunacak)

          Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır

8-       Vergi Levhası Fotokopisi

9-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru

          bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik

          Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 3.800 TL yatırılacaktır./ Grup ücretleri ise

          İş Deneyim Belgelerinin incelemesi sonucu Komisyonca belirlenip Müdürlükçe ayrıca

          yatırtılacaktır.(H grubunda iş deneyim belgesi aranmamaktadır.)

10-    A, B, C, D, E, F grupları için ilave olarak eklerde mevcut olan Ek2, Ek3 ve Ek4 formları doldurularaktır. G grubunda Ek3, Ek4 formları doldurulup sunulacaktır. Mühendis/Mimar olan G grubu başvurularında ise ilave evraklardan yalnızca Ek4 doldurulacaktır.

 

ŞİRKETLER İÇİN:

1-      Başvuru Formu (Eklerde mevcuttur.)

2-      Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi (Eklerde mevcuttur.)

3-      Sicil durum beyannamesi (Eklerde mevcuttur.)

4-      Kep adresi(Yetkili yerlerden alınacak)

5-      Başvuru Dilekçesi(Yeni kayıt talebi) (Eklerde mevcuttur.)

6-      Tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri(Aslı)

7-      Şirketin Kuruluş Gazetesi, Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket  

          temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi, Son ortaklık pay durumunu

          gösterir gazete ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı),

8-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı ) 2022 yılı içinde alınmış 

          olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

9-       Vergi Levhası Fotokopisi

10-     Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru

          bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik

          Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 3.800 TL yatırılacaktır./ Grup ücretleri ise

          İş Deneyim Belgelerinin incelemesi sonucu Komisyonca belirlenip Müdürlükçe ayrıca

          yatırtılacaktır.(H grubunda iş deneyim belgesi aranmamaktadır.)

11-    A, B, C, D, E, F grupları için ilave olarak eklerde mevcut olan Ek2, Ek3 ve Ek4 formları doldurularaktır. G grubunda Ek3, Ek4 formları doldurulup sunulacaktır. Mühendis/Mimar olan(geriye dönük 5 yıldır şirketin en az % 51 hissesine sahip olması koşulu ile) G grubu başvurularında ise ilave evraklardan yalnızca Ek4 doldurulacaktır.

 

İŞ ORTAKLIĞI İÇİN:

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak iş ortaklığına ait vergi numarasını gösteren belge. 

4-      İş ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500 TL yatırılacaktır. Ayrıca Komisyon kararında belirlenecek olan gruba ait ücret yatırtılacaktır.]  

6-     Ortaklık adına Ek5 ve Ek7 formları doldurulacaktır.

7-     Ortaklardan her birinin kendi adlarına sunmaları gereken evraklar: Gerçek kişi(Oda kayıt belgesi ve İmza beyannamesi), Tüzel kişi(Ticaret sicil gazeteleri, İmza sirküleri)

8-     İş Ortaklığı kayıt başvurusu yapılmadan önce, ortakların her biri için müteahhitlik kNevşehirın tamamlanmış olması gerekmektedir.

       

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

 

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı ). 2022 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 

8-     Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-     Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10-   Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 3.000 TL yatırılacaktır.] 

11- Tapu Aslı veya Noter tasdikli fotokopisi

12- İmza Sirküsü Aslı

yambis.csb.gov.tr sayfası alt bölümünde yer alan vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5770

 

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; "Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere" ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri...) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

Dekont yatırmak için Müdürlüğümüze gelmeden de bizi arayarak referans numarası isteyebilirsiniz. Yukarıda yazılı evrakları hazırlayararak 0256 219 5770' i arayarak bilgilerinizi teyit ettirmeniz halinde cep telefonunuza gerekli mesaj yollanabilecektir.  

Başvuru Dilekçe(Yeni Kayıt Talebi)

Başvuru Dilekçe(Grup Değişikliği Talebi)

Geçici Müt. Başvuru Dilekçe

Geçici Müt. Bilgilendirme ve Taahhüt Formu

EK-1 (Başvuru Formu)

EK-2 (Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu)

EK-3 (Banka Referans Mektubu)

EK-4 (Mesleki ve Teknik Yeterlilik Bildirim Formu)

EK-5 (Sicil Durum Beyannamesi)

EK-6 (Ortak Girişim Beyannamesi)

EK-7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

Hangi Gurupların Nekadarlık İş yapabileceğini Gösterir Tablo (2022)

 

            Tüm İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.