AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
01 Ekim 2018

                                                                                                   İLAN

                                                        NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                                           AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

İL-İÇESİ

KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

KİRA SÜRESİ

KİRALAMA AMACI

BAŞVURU BEDELİ  1. GRUP

BAŞVURU 2. GRUP

 

İHALENİN TARİHİ

İHALENİN SAATİ

1

Nevşehir/merkez

Boğaz Köyü

115

2

30.468,47

10 Yıl

Ceviz ve Badem Dikmek Suretiyle Ağaçlandırma

384,31

3.836,64

09.11.2018

14:00

2

Nevşehir/merkez

Boğaz Köyü

115

12

31.299,73

10 Yıl

Ceviz ve Badem Dikmek Suretiyle

Ağaçlandırma

384,31

3.836,64

09.11.2018

14:00

 

                                        

Yukarıda tapu bilgileri yer alan mülkiyeti Hazineye ait, toplam 61.768,20 m2 yüzölçümlü taşınmazlar; 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve 23.8.2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde kiraya verilecektir.

Buna göre;

  1- Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler bahse konu  taşınmazların her ikisi veya  birisi  için 384,31 TL başvuru bedelini yatırarak, 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ekinde yer alan EK-2/A dilekçeyle (bu dilekçe Milli Emlak Müdürlüklerinden ve Milli Emlak Şefliğin de temin edilebilir), 31.10.2018 tarihi Çarşamba günü saat 17,00’a kadar, talep edilen taşınmazların ada ve parsel numaraları talep dilekçelerinde belirtmek şartıyla talepte bulunmaları gerekmektedir. Ancak her aileden en fazla 1 (Bir) kişi talepte bulunabilir. Bu kapsamda bir taşınmaz için birden fazla kişinin başvuruda bulunması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olarak belirlenecektir.

2-Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler bahse konu taşınmazların her ikisi veya biri  için 3.836,64 TL başvuru bedeli yatırarak, 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ekinde yer alan EK-2/B dilekçeyle (bu dilekçe Milli Emlak Müdürlüklerinden ve Milli Emlak Şefliğinin de temin edilebilir),  31.10.2018 tarihi Çarşamba günü saat 17,00’a kadar, talep edilen taşınmazların ada ve parsel numaraları talep dilekçelerinde belirtmek şartıyla talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bir taşınmaz için birden fazla kişinin başvuruda bulunması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olarak belirlenecektir.

          3-Ağaçlandırma amacıyla kiraya verilmek istenilen bu taşınmazlara yönelik olarak, ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, tahsisi talep edilen taşınmazların kiralama işlemi yapılmayacaktır. Yüz ölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.000 m2’ye kadar (500.000 m² dahil) olan taşınmazlar için ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.

4-Hak sahiplerinin belirlenmesi ihalesi 09.11.2018 tarihinde saat 14.00 de Nevşehir Milli Emlak Müdürünün Makam Odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

 

           5- Hak sahibi olarak belirlenmeyen kişilerin başvuru bedeli iade edilecektir. Ancak, hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.

6-Ağaçlandırma yapmak üzere kiraya verilecek araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amaçlarıyla ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ön izin verilecek ve kiralama yapılacaktır. Bu taşınmazlar üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.

 7 – Hak sahipleri ve her bir hak sahibine ön izin verilecek taşınmazlar belirlendikten sonra bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara Ait Bilgi Formu  hazırlanarak taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte, ağaçlandırma uygulama projesi hazırlanması için ön izin verilmesi amacıyla Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Çevre ve Şehircilik  Bakanlığına gönderilir. Taşınmazların imar planı sınırları dışında olması nedeniyle varsa üst ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, ön izin verilecek taşınmazın üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesata Yönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek düzenlenecek Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir.

             (b) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilmesinin uygun görülmesi halinde İdareye bildirilir. İdare tarafından ön izin verildiği hak sahibine ve ilgili orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden başlar.

(c) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir. İptal edilen ön izinler hakkında ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir. Ön izni iptal edilen taşınmazlar hakkında 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin 8 inci maddesine göre işlem yapılır.

 

 8- Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir ve bu bedeller Bakanlık tarafından Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine  duyurulur.

(b) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde  Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerince  , taşınmaz ilçede ise Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinden  izin alınmak suretiyle varsa milli emlak müdürlüklerince yoksa milli emlak şefliklerince; on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, kira süresi ve birinci fıkraya göre belirlenen ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihale sonucunda belirlenecek kira bedeli karşılığında adına ön izin verilen kişiye kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleşmesi düzenlenir.

           (c) Kira sözleşmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi (EK-3) ile bu Şartnamenin “Özel Hükümler” kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Sözleşmesine Konulacak Özel Şartlar (EK-5) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.

(d) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.

(e) Kira süresinin bitiminde İdarece taşınmazın mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda, taşınmazın onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara göre ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde; yetkili Orman İdaresinin olumlu görüşlerinin de alınması ve projesinde belirlenen süreyle sınırlı olması kaydıyla kiracısına, Yönetmeliğin 72 nci maddesi hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile on yıllık süreler halinde Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde çevre ve şehircilik il müdürlüklerince, taşınmaz ilçede ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin alınmak suretiyle varsa Milli Emlak Müdürlüklerince yoksa Milli Emlak Şefliklerince  yeniden kiraya verilebilir. Yenilenen kira döneminde kira bedelleri hakkında dördüncü fıkrada belirtilen indirimler uygulanmaz.

(f) Ancak, ağaçlandırma amacıyla kiraya verilen taşınmazların tamamına veya bir bölümüne kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi veya madencilik faaliyetleri için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde, kiracının yapmış olduğu bütün giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşu veya madencilik faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişi tarafından kiracıya defaten ödenerek kira sözleşmesi feshedilebilir.

9 – Ağaçlandırma yapılması amacıyla kiraya verilen taşınmaz, İdarece “Taşınmaz Teslim Tutanağı” düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilir.

(b) Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, birer nüshaları da yetkili Orman İdaresine ve Bakanlığa gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

(c) Kiracısına teslim edilen taşınmazın üzerinde, kiracı tarafından teslim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde onaylı uygulama projesine uygun olarak ağaçlandırma çalışmalarına başlanılması ve çalışmalarda mücbir sebepler dışında projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

10 – (1) Saha ve proje;

a) Proje uygulamaları sırasında; teknik, hukuki, mücbir ve Orman İdaresince kabul edilebilir diğer sebeplerle sahanın bir kısmının iptalinin istenmesi durumda,

b) Ağaçlandırma çalışmalarında; saha miktarında değişiklik yapılmadan projede yer alan türlerde, aralık-mesafelerde, çalışılacak alan miktarında, uygulanacak teknik metotlarda veya alt tür bitki ve tarım ürünü yetiştirilmek suretiyle ara tarım yapılmak veya sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı yapılmak istenilmesi durumunda,

c) Saha tesliminden sonra teslim edilen sahanın sınırları esas alınarak yeni koordinatların tespiti amacıyla yapılan hassas ölçümler sonucunda saha büyüklüğünde bir artışın söz konusu olması halinde,

revize edilebilir.

(2) Saha revizyonlarında sadece küçültme yapılabilir, büyültme yapılamaz. Ancak, birinci fıkranın (c) bendine göre saha büyütülmesi için revizyon yapılabilir.

(3) Revizyon talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle gerekli kroki ya da harita eklenerek ilgili Orman İdaresine yapılır. Orman İdaresince talebin uygun görülmesi ve revizyonun yapılması durumunda, onaylı revize projesinin bir nüshası İdareye verilir. Bunun üzerine İdarece, gerekmesi halinde kira sözleşmesinde değişiklik yapılabilir.

 11 – Kiraya verilen alanlarda odun ve odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi ve projesine uygun olarak ağaç dikimi yapıldığının yetkili Orman İdaresince tespit edilmesi kaydıyla ve kiracı tarafından İdareye bilgi verilmesi koşuluyla, alt tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tek yıllık (arpa, buğday, yulaf, mercimek gibi) tarım ürünleri yetiştirilebilir. Ara tarımın süresi, projesinde belirtilen süre kadardır.

(b) Ara tarım yapılacak alanın kullanım bedeli; ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira bedelinden ayrı olarak İdarece, Yönetmeliğe göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak tespit ve takdir edilir ve peşin veya dört eşit taksitle tahsil edilir. Ara tarım yapılacak alan için takdir edilecek kira bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılarak tahsil edilir. Ağaçlandırma bedelinin hesabında ara tarım yapılacak alan dikkate alınmaz.

(c) Bu maddede belirtilen şartlar gerçekleşmeden ara tarım yapıldığının tespit edilmesi halinde, İdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilir ve ayrıca kira sözleşmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.

 12 –Kiraya verilen taşınmazlardan imar planı dışında bulunanlar üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan projeye uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; proje sahası alanının binde birine kadar sabit olmayan, sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaşmaya Bakanlığın uygun görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlünce izin verilebilir. Ancak, bu nitelikteki yapılaşma alanı 3.000 m²’yi geçemez. Bu şartlara aykırı yapılaşma yapıldığının tespit edilmesi halinde, İdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan talep edilir ve ayrıca kira sözleşmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir. İLAN OLUNUR. 27.09.2018

 

 

 

 

 


Dokümanlar