Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
ÇED Genel Bakış
 

 

ÇED MÜRACAATLARINDA İZLENECEK YOL

 

Bir faaliyetin ÇED kapsamında olup olmadığını belirlemek için öncelikle faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alıp almadığına bakılır.

Planlanan faaliyet Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alıyor ise çevresel etki değerlendirmesi yapılması için Bakanlıktan yeterlik almış firmalardan herhangi birine ÇED Raporu hazırlatılarak Bakanlığa müracaat edilir. Daha sonra firma ÇED sürecini faaliyet sahibi adına yürütür. Bu süreçte faaliyete en yakın yerde halkın katılım toplantısı, Bakanlıkta inceleme değerlendirme kurulu toplantıları yapılarak süreç sonlandırılır. Sürecin sonunda faaliyete yönelik ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararı verilir.

Eğer planlanan faaliyet Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alıyor ise faaliyete seçme eleme kriterleri uygulanması için Bakanlıktan yeterlik almış firmalardan herhangi birine proje tanıtım dosyası hazırlatılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilir. İl Müdürlüğü dosyayı inceleyerek ya “çevresel etki değerlendirmesi” yapılması için seçerek Bakanlığa “ÇED Gereklidir” diyerek gönderir daha sonra projeye Ek-1 prosedürleri uygulanır ya da çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir (ÇED Gerekli Değildir) kararı vererek dosya uygundur denilerek faaliyete ÇED Gerekli Değildir belgesi düzenlenir.

Planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen eşik değerlerden az olması halinde Bakanlığa veya İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilir. İl Müdürlüğü tarafından müracaat çevrimiçi ÇED Yönetim sistemine kayıt edilerek referans no ve erişim kodu sistem tarafından üretilerek faaliyet sahibine gönderilir. Faaliyet sahibi eced.csb.gov.tr adresi muafiyet başvuru takip linkinden referans no ve erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapar ve aşağıda belirtilen ilgili evrakları sisteme yükler. İl Müdürlüğü tarafından ilgili evraklarda inceleme yapılarak ÇED kapsam dışı yazısı düzenlenir. 

ÇED KAPSAM DIŞI MÜRACAATLARDA İSTENEN BELGELER/BİLGİLER

·         Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişilikler için geçerlidir gerçek kişiler için gerekli değildir)

·         İmza Sirküsü (ticaret sicil gazetesinde belirtilen şirket yetkilisine veya yetkili herhangi birine ait)

·         Taahhütname (ticaret sicil gazetesinde ismi yer alan kişi tarafından imzalanacak veya vekalet verilmişse vekalet verilmiş kişi tarafından imzalanacak o kişinin imza sirküsü de yer alacak şekilde 2872 sayılı Çevre kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren mevzuat hükümlerine uyulacağına dair)

·         Vekaletname (vekalet durumu var ise aksi takdirde gerekli değildir)

·         Mülkiyet Belgesi (Tapu senedi, kira sözleşmesi)

·         Proje Özeti ( proje özetinde faaliyetin yeri, kapasitesi, faaliyet konusu, kullanılacak enerji türü hakkında bilgilere yer verilmesi; faaliyetten kaynaklı atıksular, evsel nitelikli katı atıklar, emisyonlar (hava kirletici gazlar), ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar ve diğer atıklar hakkında bilgi verilmesi ve nasıl bertaraf edileceğinin açıklanması)

·         İş Akım Şeması (üretime yönelik faaliyetlerde hazırlanacak, hammaddenin üretime alınmasından sevkiyatına kadar olan tüm işlemler şematik olarak gösterilecek)

·         Kapasite Raporu (kapasite raporu olmayan işletmelerin yazılı, imzalı beyanları alınacak)

·         Koordinat listesi (UTM ED-50, 6 derecelik olacak, koordinatlar sisteme hem kml. dosyası olarak hem de çıktı olarak yüklenecek)

 

Planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almaması halinde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilir. İl Müdürlüğü tarafından müracaat çevrimiçi ÇED Yönetim sistemine kayıt edilir ve ÇED muafiyet yazısı düzenlenir.

Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler ile 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin Ek-1 veya Ek-2 listelerinde yer alan bir faaliyet için ÇED kararı verilmeden teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Aksi takdirde proje sahibine 2872 sayılı Çevre Kanunu’na muhalefetten proje bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve faaliyet durdurma kararı verilir.

Faaliyet sahiplerinin ÇED kararı verilmiş faaliyetler ile ilgili olarak ÇED projelerine uygun hareket edip etmedikleri Bakanlık veya İl Müdürlüğü tarafından izlenir ve kontrol edilir. Faaliyet sahipleri projelerinde vermiş oldukları taahhütlere uymak zorundadırlar. Aksi takdirde faaliyet sahiplerine Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden idari yaptırım uygulanmaktadır.

Faaliyetine ÇED Olumlu kararı verilen proje sahiplerinin yatırımlarına mücbir sebep bulunmaksızın 7 (yedi) yıl içerisinde başlamamaları halinde verilen ÇED kararı geçersiz sayılır, ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje sahiplerinin yatırımlarına mücbir sebep bulunmaksızın 5 (beş) yıl içerisinde başlamamaları halinde verilen ÇED kararı geçersiz sayılır.

 

 

ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ