ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kuruluş ve Tarihsel Süreç

              

               Teşkilatımızın bugüne kadar olan sürecine bakacak olduğumuzda; ilk olarak 1978 yılında çevre politikalarının oluşturulması amacı ile Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı kurulmuştur. 1984 yılında, kamu yönetiminde yapılan düzenlemeler sırasında, Çevre Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı Çevre Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. 1989 yılında ise yine Çevre Müsteşarlığı’na geçiş yaşanmış, çevre örgütü bir üst düzeye taşınmıştır.

               1991’de, Çevre Bakanlığı kurulmuş, Yüksek Çevre Kurulu, Özel Çevre Koruma Kurumu, Çevre İl Müdürlüğü, Mahalli Çevre Kurulu gibi kurumlar Bakanlığa bağlı kuruluşlar/organlar olarak tanımlanmıştır. 2003 yılında kamu yönetiminde yeniden yapılanma ya da “devlette reform” sürecinin bir sonucu olarak, birleşik bakanlık modeline geçilmiş ve “Çevre ve Orman Bakanlığı“ kurulmuştur.

               Son olarak 04.07.2011 tarihli ve 27984 (Mükerrer) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurularak Teşkilat ve Görevleri belirlenmiştir.

               5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden yayımlanan 17.07.2008 tarihli ve 26939 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ve yine ilgili kanunun 11. Maddesine istinaden yayımlanan 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.

 

               ÇED’ in tanımı

              “Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar” olarak yer almaktadır.

               ÇED’ in amacı

               Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel  olmaksızın,  çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin; çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasının da değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir.

               İlk olarak 7/2/1993 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği günümüze kadar, 23/6/1997, 6/6/2002, 16/12/2003 ve 17/07 2008 tarihlerinde revize edilmiştir. ÇED Yönetmeliğindeki bazı maddeler ile ÇED Yönetmeliğine giren faaliyetlerin yer aldığı EK-I ve EK-II listelerindeki değişiklikleri içeren son revizyon 30/06/2011 tarih ve 27960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

                ÇED yönetmeliğine tabi projeler/faaliyetler EK-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak ayrılmış olup

Bu sektör grupları:

-          Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar,

-          Sanayi tesisleri,

-          Tarım, orman, su kültürü ve gıda,

-          Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları,

-          Enerji,

-          Turizm, konut,

-          Madencilik

olarak yedi alt sektör grubunda değerlendirilmektedir.

 

ÇED Yönetmeliği kapsamındaki projelerde;

               

                Herhangi bir konuda yapılması planlanan projeler için faaliyet öncesi ve/veya faaliyete başlanmış ve işletme halinde olan tesislerin kapasitelerinde yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda faaliyet sahibi tarafından;

                ÇED Yönetmeliği EK-I’de yer alan projeler için ÇED Raporu (Yönetmeliğin EK-III’ ünde yer alan Genel Formatı esas alınarak), EK-II ‘de yer alan projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası (Yönetmeliğin EK-IV’ündeki Seçme, eleme kriterleri esas alınarak) Bakanlığımızdan Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak  Bakanlığa / Valiliğe sunulması zorunludur.

               Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı bu Yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer veya üzerindeki projeler, seçme eleme kriterlerine tabi, Ek-I deki eşik değerin sağlanması halinde ise ÇED Raporu hazırlatılması gerekmektedir.

               ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabii projelere verilen “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faaliyete başlanılması için yeterli olmayıp,  söz konusu projeler ile ilgili verilen kararlar nihai izin ve onay niteliğinde değildir. Bu nedenle, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.

               Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Çevre Kanununun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20. maddesi gereğince idari para cezası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliğinin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.

 

 

Çevre İzin İşleri

29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY)

doğrultusunda;

       ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin İzin ve Lisans konularına göre ilgili mevzuat (hava kirliliği, atık yönetimi, su kirliliği ve gürültü konulu) kapsamında fiziki şartları sağlayıp sağlamadığının denetlenerek İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı verilmesi,

       ÇKAGİLHY  Ek-2’de yer alan faaliyet ve tesislerin e-ortamda yapılan “Geçici Faaliyet Belgesi” başvurularının değerlendirilmesi ve uygun bulunan tesislere “Geçici Faaliyet Belgesi” verilmesi,

       ÇKAGİLHY Ek-2’de yer alan faaliyet ve tesislerin e-ortamda yapılan “Çevre İzni” başvurularının değerlendirilmesi, ilgili Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan ve ölçüm sonuçları uygun bulunan faaliyet ve tesislere Çevre İzni verilmesi

       Çevre İznine veya Çevre İzni ve Lisansına tabi olmayan faaliyet yerleri ve tesislerin ilgili mevzuat (hava kirliliği, atık yönetimi, su kirliliği ve gürültü konulu) doğrultusunda gerekli tedbirlerin aldırılması ve Çevre İzni Kapsam dışı görüşü verilmesi

       Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerin tespit edilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında İdari Yaptırım Kararı uygulanması,

 

 

ÇED yapılmadan tesis kurulamaz,

Çevre İzni almadan faaliyete başlanılamaz!